Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Hakkımızda

BİLİMSEL ARAŞTIRMA KOORDİNASYON BİRİMİ 

Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Birimimiz; 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ile 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar ile  18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere ait ilgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe dayanarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliği ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülecek olan araştırma projeleri ile tez projeleri ve diğer projelerin seçimi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi konularında sekreteryanın yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin takibi, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve koordine edilmesi için kurulmuş Rektörlüğe bağlı bir birimdir.         

BAP Koordinasyon Birimi; Bilimsel  Araştırma Proje tekliflerinin değerlendirilmesi, desteklenmesi, yürütülmesinin izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili işlemlerin yanı sıra TÜBİTAK, İSTKA, Gençlik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Projeleri, SANTEZ Projeleri gibi farklı kurumlar tarafından desteklenen projelerin mal, malzeme ve hizmet alımları, maaş, burs ve proje teşvik ikramiyeleri ödemelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli işlemleri de yapmaktadır.