Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Genel Bilgiler

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE İŞLEMLERİ 

BAP Koordinasyon Birimi aşağıda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmektedir.

1-Sekreterya İşlemleri

2-Proje İşlemleri

3-Satın Alma İşlemleri

4-Dış Destekli Proje İşlemleri

1-Sekreterya İşlemleri: Birim yazışmalarını gerçekleştirmek, iletişim ve danışma faaliyetlerini yürütmek, birim raporlarını hazırlamak, BAP yöneticilerine yardımcı olmak ve yönetimin verdiği görevleri yerine getirmek şeklindedir.

2-Proje İşlemleri:Elektronik ortamda projelerin kabulü, yürütülmesi ve kapatılması aşamalarındaki tüm süreçleri takip etmek, projelerle ilgili tüm yazışmaları gerçekleştirmek, kabul edilen projelerle ilgili sözleşme işlemlerini yürütmek, kapanan projelerle ilgili proje sahiplerinin devam eden yükümlülüklerini takip etmek, araştırmacıların online başvuru sistemi üzerinden ilettikleri mesajları cevaplamak, birim faaliyetleri ile ilgili dönemsel raporları hazırlamak biçimindedir.

3-Satın Alma İşlemleri: Kabul edilerek, sözleşmesi imzalanan projelerin onaylanan bütçelerine ve mevzuata uygun olarak satın alma işlemlerini gerçekleştirmek, projeler kapsamında satın alınan malzemelerin teslim süreçlerini takip etmek ve demirbaşların ilgili birimlerin kayıtlarında tutulmasıyla ilgili işlemleri yürütmek, proje bütçelerini takip etmek şeklindedir. Aynı zamanda proje kapsamında yurt içi/yurt dışı görevlendirmelerle ilgili onayları hazırlamak, yolluk bildiriminin düzenlemesi gibi işlemleri de bu kapsamda gerçekleştirmek işlerini de kapsar.

4-Dış Destekli Proje İşlemleri: Dış destekli projelerin tamamında satın alma işlemleri bizzat proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir ve mali sorumluluk proje yürütücüsüne aittir. Kabul edilen dış destekli projelerin mali evraklarının farklı sistemlere girişini yapmak, projeler kapsamında satın alınan malzemelerin teslim süreçlerini takip etmek ve demirbaşların ilgili birimlerin kayıtlarında tutulmasıyla ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, proje bütçelerini takip etmek, bursiyer bilgi formlarına göre bursiyer ödeme evrakını düzenlemek, fakültelerden gelen SGK tahakkuk evrakına istinaden tahakkuk eden bedelin ödenmesini sağlamak,  yurt içi/yurt dışı görevlendirmelerle ilgili onayları hazırlamak, yolluk bildirimini düzenlemek dış destekli projeler kapsamında yapılan işlemlerdir.