BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

TÜBİTAK Destekli Projelerden Yapılan Burs Ödemeleri Hakkında

31.05.2016

DESTEKLENEN PROJELERDE  BURS KARŞILIĞI ÖDEME

YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Uygulama amacıyla projede yer alan Doktora Sonrası Araştırmacılar ile Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında Lisans, Lisansüstü eğitimlerini yapan öğrencilere, burs ödemesi yapılabilir. Bu konudaki uygulamada aşağıdaki hususlar yerine getirilir:

1.Burs ödemelerinin yapılabilmesi için proje bütçesinde gerekli ödeneğin yer alması, burs ödemeleri yapılacak kişilerin niteliği (Doktora Sonrası Araştırmacı veya Lisans, Yüksek Lisans / Doktora öğrencisi), burs alacakları süre ve aylık burs miktarlarının belirtilmiş olması şarttır.

2.Bursiyerlerin projeye dahil edilmesi için Yürütücünün, “Bursiyer Bilgi Formu” ve eklerini bir kereye mahsus olmak üzere Gruba iletmesi ve Gruptan bursiyerin uygunluğuna dair onay alarak SGK işlemlerinin başlatılması amacıyla Kurumda bu işle görevlendirilmiş birime bilgi vermesi gerekmektedir.

3.Proje yürürlüğe girdikten sonra, her ay ve her bir bursiyer için ilişiktekiLisans Öğrenci Bursiyer Bilgi Formu”, “Lisansüstü Öğrenci Bursiyer Bilgi Formu” veya Doktora Sonrası Araştırmacı Bursiyer Bilgi Formudoldurularak, ekleriyle birlikte burs ödemesinin yapılacağı ilgili birime iletilir.

4.Burs, SGK giriş tarihinden itibaren başlatılarak, bursiyere ait banka hesabına izleyen ay içerisinde ilgili birim tarafından transfer edilir.

5.Bursiyer Bilgi Formu ve eklerinin ilgili birime verilmemesi halinde burs ödemesi yapılmaz.

6.Yürütücünün talebi ve ilgili Grubun uygun görmesi durumunda yeni bir kişiye burs ödemesi yapılabilmesi için 2,3 ve 4 üncü maddelerindeki işlemler tekrarlanır.

7.Burs ödemelerinin bursiyerin görev süresi dolmadan durdurulması veya bursiyerin projeden ayrılması durumunda Yürütücü; ödemenin durdurulması ve SGK bildirim işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla, ilgili birimi aynı gün içerisinde yazılı olarak bilgilendirmelidir.

Burs limitleri:

 2016 yılı itibariyle (*)

Ücret karşılığı çalışmayanlar:

Lisans Öğrencisi

   500.-TL/ay

Yüksek Lisans Öğrencisi

2.200.-TL/ay

Doktora Öğrencisi

2.500.-TL/ay

Post Doktora(Doktora Sonrası Bursiyer)                                                                 2.800.-TL/ay

Ücretli görevi olanlar:

Yüksek Lisans Öğrencisi

400.-TL/ay

Doktora Öğrencisi

500.-TL/ay

(*) ARDEB tarafından desteklenen projelerde (1007 programı hariç), yukarıda belirtilen üst limitler aşılmamak ve projenin toplam burs ödeneğinin yeterli olması kaydıyla, burs miktarında yapılacak değişiklikler ilgili Araştırma Destek Grubu onayıyla gerçekleştirilir. 1007 programı kapsamındaki projeler için Grup onayı aranmaz.

BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için (1007 programı hariç), projeden de ek burs ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı, 2016 yılı için belirlenen proje aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs ödemesi yapılmaz.

Projede yer alan bir bursiyer, BİDEB bursu almaya hak kazandığı takdirde, bu durum proje yürütücüsü tarafından ilgili Gruba bildirilir.

EK:Yeni Bursiyer Bilgi Formu için tıklayınız.