BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

TÜBİTAK Destekli Projelerde Burs Ödemeleri

27.09.2018

TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERDE  BURS KARŞILIĞI ÖDEME YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

Uygulama amacıyla projede yer alan Doktora Sonrası Araştırmacılar ile Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında Lisans, Lisansüstü eğitimlerini yapan öğrencilere, burs ödemesi yapılabilir. Bu konudaki uygulamada aşağıdaki hususlar yerine getirilir:

1.Burs ödemelerinin yapılabilmesi için proje bütçesinde gerekli ödeneğin yer alması, burs ödemeleri yapılacak kişilerin niteliği (Doktora Sonrası Araştırmacı veya Lisans, Yüksek Lisans / Doktora öğrencisi), burs alacakları süre ve aylık burs miktarlarının belirtilmiş olması şarttır.

Proje kapsamında yapılacak ilk bursiyer ödemelerinde bu evrak BAP Koordinasyon Birimine teslim edilir. 

2.Bursiyerlerin projeye dahil edilmesi için Yürütücünün, “Bursiyer Bilgi Formu” ve eklerini bir kereye mahsus olmak üzere Gruba iletmesi ve Gruptan bursiyerin uygunluğuna dair onay alarak SGK işlemlerinin başlatılması amacıyla Üniversitemizde görevli olduğu fakültede bu işle görevlendirilmiş birime bilgi vermesi gerekmektedir.

SGK girişinin yapıldığı tarih bursiyerin projede görevlendirildiği tarih olarak kabul edilir.

3.Proje yürürlüğe girdikten sonra, her ay ve her bir bursiyer için “Lisans Öğrenci Bursiyer Bilgi Formu”, “Lisansüstü Öğrenci Bursiyer Bilgi Formu” veya “Doktora Sonrası Araştırmacı Bursiyer Bilgi Formu” doldurularak, ekleriyle birlikte BAP Koordinasyon Birimimine iletilir.

Ayrıca her ay öğrenci belgesi ve kimlik forokopilerinin de BAP Koordinasyon Birimine teslimi gerekmektedir.

4.Burs, SGK giriş tarihinden itibaren başlatılarak, bursiyere ait banka hesabına izleyen ay içerisinde ilgili birim tarafından transfer edilir.

5.SGK Tahakkuk Evrakı ile Bursiyer Bilgi Formu  ve eklerinin BAP Koordinasyon Birimine  verilmemesi halinde ödeme ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.

6.Yürütücünün talebi ve ilgili Grubun uygun görmesi durumunda yeni bir kişiye burs ödemesi yapılabilmesi için 2,3 ve 4 üncü maddelerindeki işlemler tekrarlanır.

7.Burs ödemelerinin bursiyerin görev süresi dolmadan durdurulması veya bursiyerin projeden ayrılması durumunda Yürütücü; ödemenin durdurulması ve SGK bildirim işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla, görev aldığı fakültede bulunan ilgili birimi aynı gün içerisinde yazılı olarak bilgilendirmelidir.