BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Proje Kapsamında Yurt İçi veya Yurt Dışı Görevlendirmeler

09.01.2017

PROJE KAPSAMINDA YURT İÇİ VR YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELER

Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen veya TÜBİTAK, İSTKA, AB, Bakanlıklar vs. tarafından desteklenen tüm projelerde, proje kapsamında yurt içi veya yurt dışına yapılacak  seyahatlerde,  seyahat gerçekleşmeden önce ilgili  yönetim kurulundan  karar çıkartılmalı ve buna göre Rektör Oluru alınmalıdır.

2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 39. maddesi;

"Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir."